ÔNG
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
ÔNG
Tổng Giám Đốc
ÔNG
Phó Tổng Giám Đốc
ÔNG
Phó Tổng Giám Đốc
Kế Toán Trưởng
ÔNG
NGUYỄN VŨ HOÀNG
Trưởng Phòng Dự Án
NGUYỄN THỊ ĐÔNG
Trưởng Phòng Hành Chính
TƯỜNG HƯƠNG GIANG
Trường Ban Kiểm Soát
ÔNG
NGUYỄN THÀNH LUÂN
Trường Phòng MIS
ÔNG
PHẠM HÀ DUY
Trưởng Phòng TMS
ÔNG
NGUYỄN VĂN BAN
Trường Phòng Web Portal
ÔNG
NGUYỄN QUANG KHÁNH
Trưởng Phòng E-Learning
ÔNG
ĐỖ HỮU THANH
Trường Phòng Nghiên Cứu
ÔNG
ĐỖ QUỐC THÁI
Trưởng Phòng Triển Khai
ÔNG
NGUYỄN VĂN HƯNG
Trường Phòng Media
ÔNG
LƯU TÂN THỊNH
Trưởng Phòng Đào Tạo