HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA
Xác định đối tượng: hỗ trợ xác định các nhóm đối tượng cho các chương trình khác nhau một cách khoa học, và dựa trên tiêu chuẩn thống nhất (cấp quốc gia).
Quản lý đối tượng: có thông tin đầy đủ và kịp thời về các đối tượng với chất lượng cao, tránh các trường hợp trùng lặp.
Giám sát đối tượng: Ngăn ngừa và giảm trùng lặp trợ cấp (ví dụ một người nhận trợ cấp từ nhiều hơn một chương trình hay địa bàn); giám sát giới hạn thời gian và điều kiện các được hưởng và kết thúc chương trình.
Quản lý chương trình: giảm sự trùng lặp, chồng chéo trong quản lý các chương trình (bao gồm cả chi phí, cán bộ và các nguồn lực khác).
Hoạch định chính sách: Có thông tin đầy đủ và kịp thời về đối tượng tiềm năng để xây dựng chính sách (ước tính số đối tượng theo từng địa bàn để xây dựng phương án và lập kinh phí).
Chia sẻ thông tin giữa cơ quan chủ quản và các cơ quan, tổ chức khác tham gia vào quản lý, hỗ trợ đối tượng, tạo điều kiện cho triển khai các chương trình cần có sự tham gia của nhiều đối tác.
SỐ ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ

30.000.000+

đối tượng quản lý

CHI TRẢ HÀNG THÁNG

1.000+

tỷ đồng chi trả chính sách hàng tháng

CỘNG TÁC VIÊN

10.000+

cộng tác viên hoạt động

NGƯỜI SỬ DỤNG

1.000+

người sử dụng hệ thống

MỘT SỐ HỆ THỐNG TIÊU BIỂU
Hệ thống thông tin quan lý Nghèo và Bảo Trợ Xã Hội - MIS POSASoft
Hệ thống thông tin quản lý Cung Cầu Lao Động và Lực lượng Lao Động
Hệ thống thông tin quản lý và CSDL Người Có Công - NCC
Hệ thống thông tin quản lý và CSDL Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội
Các chức năng chính

1. Quản lý đối tượng

Đăng ký đối tượng
Tìm kiếm cơ bản, nâng cao
Chi tiết thông tin, lịch sử đối tượng
Cảnh báo trùng lặp đối tượng
Import, export danh sách đối tượng
Phê duyệt danh sách đối tượng

2. Quản lý chính sách

Ghi danh và phê duyệt chính sách
Quản lý chính sách, phân loại đối tượng
Thiết lập chính sách theo địa phương
Đối chiếu danh sách

3. Quản lý dòng ngân sách và chi trả

Lập, tổng hợp danh sách chi trả
Quản lý biến động, truy thu, truy lĩnh
Kết nối chi trả qua VNPOST
Quyết toán chi trả
Lập dự toán ngân sách

4. Quản lý cộng tác viên

Đăng ký cộng tác viên
Tìm kiếm cơ bản, nâng cao
Quản lý hoạt động cộng tác viên
Cảnh báo trùng lặp cộng tác viên
Import, export danh sách CTV

5. Khiếu nại và phản hồi

Quản lý quy trình khiếu nại phản hồi
Chuyển xử lý, trả kết quả
Quản lý biểu mẫu khiếu nại phản hồi
Quản lý đường dây nóng

6. Báo cáo thống kê

Báo cáo danh sách, số liệu
Báo cáo biểu đồ, đồ thị
Báo cáo tùy biến Pivot Table
Báo cáo truy vấn

7. Theo dõi và đánh giá

Quản lý, cập nhật chỉ tiêu theo các cấp
Chỉ số M & E hoạt động dự án
Chỉ số M & E theo chính sách
Phân tích, đánh giá, dự báo

8. Báo cáo phân tích trên Mobile

Hiển thị báo cáo số liệu
Hiển thị báo cáo biểu đồ
Tra cứu thông tin đối tượng
Tra cứu thông tin cộng tác viên