GIA ĐÌNH TRÍ NAM
Các thành viên không chỉ làm tốt công việc của mình mà còn ĐOÀN KẾT, quan tâm tới nhau để cùng nhau phát triển vì mục tiêu chung là xây dựng gia đình Trí Nam phát triển hơn nữa.
KHÔNG NGỪNG SÁNG TẠO
Con người Trí Nam luôn luôn SÁNG TẠO để cải tiến các giải pháp và sản phẩm qua đó mang lại nhiều giá trị cho khách hàng và xã hội hơn nữa.
PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN
Trí Nam luôn tạo ra môi trường CÔNG BẰNG. Các thành viên cạnh tranh bình đẳng để phát tối đa huy năng lực, phát triển bản thân.
NIỀM TIN KHÁCH HÀNG
Chúng tôi mong khách hàng đến với Trí Nam sẽ có được sự hài lòng cao nhất. Trí Nam sẽ không ngừng cố gắng, luôn phát triển hơn nữa để tạo dựng NIỀM TIN nơi quý khách hàng.
HỢP TÁC PHÁT TRIỂN
Với chúng tôi, đối thủ cạnh tranh không phải là kẻ thù. Chúng tôi luôn muốn HỢP TÁC, cùng nhau phát triển, cạnh tranh lành mạnh để cùng tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ có giá trị đích thực cho cộng đồng.
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI
Trách nhiệm XÃ HỘI chính là mục tiêu và định hướng phát triển lâu dài của Trí Nam. Vì mục tiêu phát triển bền vững, Trí Nam cam kết hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm với các định hướng, chính sách của Chính Phủ, Cộng Đồng và Xã Hội.